• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • slide 4
  • Slide 5

Resevillkor

Avbokning av paketresa

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresan - oavsett orsak - debiteras 5 % av resans pris, dock minst 300 kr.

Vid avbokning 14-30 dagar före avresan debiteras 15 %, dock minst 300 kr.

Vid avbokning mindre än 14 dagar före avresa debiteras 50 %.

Vid avbokning mindre än 24 timmar före avresa debiteras hela resans pris.

 

Snabbnaviggering:

 Avtalet

 Betalning av priset för resan

 Resenärens rätt till avbeställning av resan

 Resenärens rätt av överlåta avtalet

 Arrangörens ändringar innan avresan och inställande av resan

 Arrangörens ändringar efter avresan, samt fel och brister

 Reklamation och avhjälpande

 Resenärens ansvar under resan

 Tvistlösning

 Pressuppläggning av avtalet

 

Avtalet

1. Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

2. Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett ut- tryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

3. Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som samman- hänger med avtalet.

4. Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller marknadsförs tillsammans med huvud- arrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

5. Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

Resenärens rätt till avbeställning av resan

1. Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

a) Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad mot- svarande 5% av resans pris dock lägst 200 kr.

b) Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 14 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 15% av resans pris. dock lägst 300 kr.

c) Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 24 timmar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av resans pris.

d) Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris med avdrag för eventuell reseskatt.

e) För s k bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.

2. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 2a–2b rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kr. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas. För JP Resor är denna kostnad 200 kr per person.

a) Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1e drabbas av allvar-lig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

b) Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1e och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är tex brand i den egna bostaden.

c) Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 2a eller 2b och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

d) Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 2a-2c skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet.Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, tex enkelrum i stället för dubbelrum.

e) Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning upp- kommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3. Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

4. Efter avbeställningen skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

5. Vid ändring eller avbeställning av anslutning eller inkvarteringsalternativ (hotell eller rumstyp) senare än 30 dagar före avresa debiteras 100 kr i expeditionsavgift.

 

Arrangörens ändringar efter avresan - fel och brister

1. Uteblivna prestationer - Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för rese- nären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla lik- värdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

2. Andra fel och brister - Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 1. har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

3. Skadeståndets omfattning - Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestäm- melserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

4. JP Resor förbehåller sig rätten att ställa in utflykter då förutsättningarna för utflykten förändrats så mycket att den inte längre går att genomföra.

5. JP Resor förbehåller sig rätten att ändra färdsätt i samband med anslutningsresa då inte tillräckligt deltagarantal uppnåtts för att anslutningsresan ska kunna genomföras som planerat.

 

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom för- handlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

 

Pressläggning

Programbroschyren är presslagd tre till sex månader förre resornas genomförande. Samtliga pris- och faktauppgifter är baserade på uppgifter tillgängliga vid den tiden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning. Arrangör enligt rese-garantilagen för samtliga resor är JP RESOR AB, Sofiebergsvägen 91 B, 256 61 Helsingborg. Tel 042-24 24 02.

Till sidans topp

 

 

 

Betalning av priset för resan

1. Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2. Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

3. Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. För JP Resors bussresor är anmälningsavgiften 400 kr per person per resa.

4. Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

 

Resenärens rätt att överlåta avtalet

1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett så- dant villkor kan tex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

2. När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen. För JP Resors är denna kostnad 200 kr.

 

Arrangörens ändringar innan avresan och inställande av resan

1. Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren - Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

2. Resenärens rätt att frånträda avtalet - Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

3. Resenärens rätt till ersättningsresa - Frånträder resenären avtalet enligt 2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

4. Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa - I sådana fall som avses i 3. har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen under- rättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller b) att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestäm- melsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5. Ändring av priset - Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt "Avtalet punkt 5" ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: a) ändringar i transportkostnader, b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om pris- förändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt a och c ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningarna överstiger 60 kr.

6. Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m - Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt "Avtalet punkt 5" på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färd- vägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genom- föras. För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

Reklamation och avhjälpande

1. Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

2. Utan hinder av 1. får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

3. Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala rep- resentant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

Resenärens ansvar under resan


1. Arrangörens anvisningar mm - Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genom- förande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

2. Resenärens ansvar för skada - Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, tex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

3. Pass, visum, hälsobestämmelser mm - Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för med- borgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som tex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, tex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

4. Avvikande från arrangemanget - Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arr- angemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

 

 

JP-resor AB | Sofiebergsv. 91B | S-25661 Helsingborg, Sverige | Tfn: +46 42 242402 | Mobil: 0708 434282 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bankgiro 5093-5469